img
img
img
img
img
img

GÜVENLİ TAŞIMA

Çalışmalarına 2014 yılından itibaren başlayan ekibimiz, 18 temmuz 2017 yılında yayınlanan yönerge ile birlikte yapılanmaya giderek 2017 yılında NK TMGD isimli firmamız ile faaliyetlerimize devam etmekteyiz. Amacımız tehlikeli maddelerin; insan sağlığı ve diğer canlı varlıklar ile çevreye zarar vermeden güvenli ve düzenli bir şekilde kamuya açık karayoluyla taşınmasını sağlamak.

Neden TMGD ?

Ulusal ve uluslararası mevzuata göre tehlikeli maddelerin çevre ve insan sağlığına zarar vermeden taşınması için belgelendirilmiş yetkili TMGD'dan hizmet almanız gerekmektedir.

Biz Kimiz ?

2014 yılından bugüne sektöre hakim ekibimizle TMGD'lığı hizmeti veriyoruz, işletmelerin yasal yükümlülükleri karşılamalarına yardımcı oluyoruz.

İşletmenizin Sorumluluğu

Petrol Gıda, Tekstil, Maden, Enerji, Kimya , Otomotiv, İlaç-Kozmetik, Sağlık, Gaz sektörlerinde faaliyet gösteriyorsanız ürünlerinizin sevkiyatı ile ilgili TMGD hizmeti almak zorunda olup olmadığınızı bize danışabilirsiniz.

TMGD Danışmanlığı Sektörler

TMGD'na İhtiyacınız Var mı ? Bize Danışın GSM:0 553 325 82 22

PETROL
GIDA
TEKSTİL
MADEN
ENERJİ
KİMYA
OTOMOTİV
İLAÇ, KOZMETİK
SAĞLIK
GAZ

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Nedir ?

img

ADR: Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasını,

ADR Uygunluk Belgesi: Model yılına bakılmaksızın ADR’ye taraf olan ülkelere yönelik olarak tehlikeli madde taşımacılık faaliyetinde bulunacak taşıtlar ve/veya yurt içinde tehlikeli madde taşımacılık faaliyetinde bulunacak 2015 ve sonrası model yılına sahip taşıtlar için ADR Bölüm 9’da belirtilen hükümler kapsamında, Bakanlığın düzenlediği/düzenlettirdiği belgeyi ifade eder.

img

Tehlikeli madde güvenlik danışmanı: İfa edeceği görev ve nitelikleri ADR Bölüm 1.8.3’te belirtilen ve alması gereken eğitime istinaden Bakanlıkça yetkilendirilmiş gerçek kişiyi ifade eder.

img

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB): tehlikeli madde ile ilgili faaliyet gösteren işletmecilerin almak zorunda oldukları Bölge Müdürlüklerimizce düzenlenen belgeyi ifade eder.

img

ADR kapsamındaki tehlikeli maddelerden işlem yapan; dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen taşımacı,alıcı,boşaltan ve tank konteyner /taşınabilir tank işletmecisi olarak bu faaliyetlerden biri veya birden fazlasıyla iştigal eden işletmeler, Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almak zorundadırlar. Sınıf 1, Sınıf 6 ve Sınıf 7 kapsamındaki tehlikeli maddelerle iştigal eden işletmeler, herhangi bir işlem miktarına bağlı olmaksızın, Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almak zorundadırlar.

Bu Yönetmelik kapsamında taşımacılık faaliyetinde bulunacak gerçek ve tüzel kişiler, Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre C1, C2, C3, K1, K2, K3, L1, L2, M1, M2, N1, N2, P1, P2, R1, R2 veya TİO yetki belgelerinden herhangi birine sahip olmak zorundadırlar.

Bu Yönetmelik ve ADR’ye göre tehlikeli maddelerin karayoluyla taşımacılığı alanında faaliyet gösteren; taşımacı, dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, boşaltan, alıcı ve tank-konteyner/portatif tank işletmecileri, bu faaliyet alanlarından biri veya birden fazlası ile iştigal etmeleri halinde Bakanlığa başvurarak faaliyet alanlarına uygun Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almaları zorunludur. Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesinin düzenlenmesine ilişkin hususlar Bakanlıkça belirlenir.

img

Alıcı: Taşıma evrakı, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi veya taşıma senedinde belirtilen tehlikeli maddenin teslim edileceği işletmeyi veya taşıma işlemi, taşıma sözleşmesi olmadan gerçekleştiriliyorsa, varış noktasında tehlikeli malların idaresini üstüne alacak işletmeyi,

Boşaltan: Tehlikeli madde yüklü konteyneri, çok elemanlı gaz konteynerini, tank-konteynerini, portatif tankı bir araçtan indiren; paketli tehlikeli maddeleri ve portatif tankları bir araç veya konteynerden indiren; bir tüplü gaz tankerinden, çok elemanlı gaz konteynerinden, bir araçtan veya dökme yük taşıyan konteynerden boşaltan işletmeyi,

Gönderen: Kendi adına veya bir üçüncü şahıs adına tehlikeli maddeleri gönderen işletmeyi veya taşıma işlemi bir taşıma sözleşmesine bağlı olarak yürütülüyorsa, sözleşmede “Gönderen” olarak belirtilen kişiyi,

Dolduran: Tehlikeli maddeleri; tankerlere, tanklara, portatif tanklara ya da tank-konteynerlere, tüplü gaz tankerlerine, çok elemanlı gaz konteynerine veya konteynere dökme olarak dolum yapan işletmeleri,

Taşımacı: Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre C1, C2, C3, K1, K2, K3, L1, L2, M1, M2, N1, N2, P1, P2, R1, R2 ve TİO yetki belgesi sahiplerini,

Paketleyen: Tehlikeli maddeleri, büyük paketler ve orta boy hacimli konteynerler de dahil olmak üzere değişik cinsteki kaplara yerleştiren ve gerektiğinde paketleri taşınmak üzere hazır hale getiren işletmeleri,

Yükleyen: Paketli veya dökme tehlikeli maddelerin içerisinde bulunduğu ambalaj, konteyner veya portatif tankları bir aracın içine veya üzerine veya bir konteynerin içine yükleyen işletmeleri,

Tank-konteyner/portatif tank işletmecisi: Tank-konteyner veya portatif tankları, adına kayıtlı olduğu ya da bunları bir sözleşmeye dayalı olarak işleten işletmecileri,

img

TMGDK’lar hizmet verdiği işletmelerde, Tebliğ’in 23 üncü maddesinde tanımlanan TMGD’lerin görev ve yükümlülükleri kapsamında sorumludurlar.

TMGDK’lar çalıştırdıkları TMGD’lere faaliyetleri sırasında ihtiyaç duyacakları her türlü teknik teçhizat ve kişisel koruyucu ekipmanı sağlamak zorundadır.

TMGDK’lar hizmet verecekleri işletmelerin tehlikeli madde taşımacılık faaliyetlerine uygun sertifikaya sahip (ADR/RID/IMDG kod) TMGD’yi görevlendirmek zorundadır.

İşletmelerde tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmeti sunmak üzere TMGDK’larca görevlendirilen TMGD’ler tarafından düzenlenen yıllık faaliyet raporlarına dair kayıtlar TMGDK arşivinde tutulur. Bu kayıtlar istenmesi halinde denetim yetkililerine gösterilir. Kendilerinden talep edilmese dahi, sözleşme süresi sonunda bütün kayıt ve dosyalar TMGDK’larca işletmeciye teslim edilir.

TMGDK’lar, tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı yetkilerinin tamamını veya bir kısmını devredemezler.

TMGDK’lar herhangi bir sebeple faaliyetten çekilme veya belgelerinin İdarece iptal edilmesi halinde 30 gün içinde yetki belgelerinin asıllarını İdareye iade ederler. Faaliyetten çekilen TMGDK tarafından hizmet verilen işletmelerin mağduriyetinin önlenebilmesi için; a) Faaliyetten çekilmek isteyen TMGDK hizmet verdiği işletmeleri hizmet alabileceği başka bir TMGDK’ya devretmeden faaliyetten çekilemez. Şayet bu işlevi yerine getiremeyecek ise idareye bildirimde bulunur. İdarece gerekli önlem alınır. Bu durumda TMGD’ler herhangi bir kısıtlamaya tabi olmadan yeni bir TMGDK’da istihdam edilebilirler. b) İdarece belgesi iptal edilen TMGDK’larda ise hizmet alan işletmelerin mağduriyeti idarece alınacak tedbirlerle önlenir.

TMGDK’da koordinatör olarak görevlendirilen kişinin değişmesi veya bu kişinin görevinden ayrılması durumunda, TMGDK’larca en geç 30 gün içerisinde yeni koordinatörü U-net otomasyon sistemi üzerinden atanması zorunludur.

TMGDK’lar istihdam ettikleri TMGD’ler için EK-4’deki formata uygun kimlik belgesi düzenler.

TMGDK’lar işletmelere TMGD hizmeti vermesi durumunda, işletme ile TMGDK arasındaki sözleşmeyi eş zamanlı olarak işletmenin temsile ve ilzama yetkili kişisi ile U-net otomasyon sistemi üzerinden gerçekleştirmek zorundadır.

TMGDK’lar bünyesinde istihdam edeceği TMGD’leri U-net otomasyon sistemi üzerinden bildirir.

TMGDK’larda istihdam edilen bir TMGD’nin ayrılması sonucu asgari bulundurması gereken TMGD sayısının altına düşmesi durumunda, 30 gün içerisinde istenilen niteliklere uygun yeni bir TMGD istihdam eder ve İdareye bildirir.

img

TMFB’ne ve Kıyı Tesisi Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi,tehlikeli yüklerle ilgili gözetim hizmeti faaliyetinde bulunacak gözetim şirketi yetki belgesine sahip işletmeler, faaliyet alanlarına uygun sertifikaya (ADR/RID/IMDG Kod) sahip en az bir TMGD’yi istihdam etmek veyaİdareceyetkilendirilen TMGDK’den hizmet almaklayükümlüdürler.

İşletmeler TMGDK’lardan TMGD hizmeti alması durumunda, TMGDK ile işletme arasındaki sözleşmeyi eş zamanlı olarak TMGDK’nın temsile ve ilzama yetkili kişisi ile U-net otomasyon sistemi üzerinden gerçekleştirmek zorundadır. Ayrıca, işletmeler kendi istihdam ettikleri TMGD atamasını da U-net otomasyon sistemi üzerinden yaparak onaylamak zorundadır.

İdare, işletmenin işlem hacmi, elleçlenen tehlikeli maddelerin çeşitliliği, faaliyet alanın sayısı, personel sayısı, kaza sayısı vb. durumları dikkate alarak, gerekli gördüğünde işletmelerden TMGD sayısının artırılmasını isteyebilir.

TMGD, bu Tebliğde belirlenen görevleri yerine getirirken bağımsızdır, işletmeler ve TMGDK’lar tarafındangörevleriyle ilgili olarak etki altındabırakılamaz.

İşletmeler, ADR/RID Bölüm 1.8.3.6’ya göre hazırlanmış kaza raporlarını İdarenin talebi üzerine sunmak zorundadır. Bu Tebliğ kapsamında faaliyet gösteren işletmeler, TMGD faaliyetlerinin U-net otomasyon sistemine girilmesini sağlamak zorundadır. İşletmeler, gerek hizmet aldıkları ve gerekse istihdam ettikleri TMGD tarafından U-net otomasyon sistemine girilen tespit ve tavsiyeleri işletmeye tebliğ edilmiş olarak kabul etmekle, tespit ve önerilerin işlendiği u-net otomasyon sistemi üzerinde, TMGD ile işletmenin temsile ve ilzama yetkili kişiler veya yetkilendirdiği kişiler tarafından birlikte veya ayrı ayrı onaylamakla yükümlüdürler.

İşletmeler, TMFB kapsamında yapılması gereken iş ve işlemlerinin TMFB ve/veya TMGD muafiyeti içermesi durumunda, faaliyette bulunduğu bölge müdürlüğünün yetki alanındaki her hangi bir TMGDK’dan yılda bir muafiyet durumunu belirten rapor almak zorundadır.

İşletmeler bu Yönerge kapsamında yetkilendirilen TMGDK’lardan veya bünyelerinde istihdam ettikleri TMGD’ler ile U-net sistemi üzerinden atamasını, TMGD değiştirilmesi veya fesih işlemlerini gerçekleştirirler.

İşletmeler tarafından tehlikeli maddenin taşınmasına ilişkin her türlü gönderi için düzenlenmesi gereken, ADR Bölüm 5.4.1’de tanımlanan taşıma evrakının bir örneği, TMGDK’dan hizmet alınan veya işletme bünyesinde istihdam edilen TMGD’ye basılı olarak veya elektronik ortamda verilir.

img

1. Tehlikeli maddelerin taşınmasında uluslar arası anlaşmalara( adr/rıd/ımdg) uygunluğu izlenerek sistemin düzenli ve prosedürler çerçevesinde uygulanmasını sağlıyoruz.

2. Söz konusu mevzuat çerçevesinde firmanız için en uygun yöntemler seçerek ticari alanda kolaylıklar sağlıyoruz.

3. Her yılın ilk üç ayı içerisinde verilmesi gereken yıllık faaliyet raporunu idareye bildiriyoruz.

4. Tehlikli maddelerin özelliklerine göre hangi tip araçlarla hangi malzemelerin taşınması gerektiği, araçların seçimi konusunda rehberlik yapıyoruz.

5. Adr kapsamında zorunlu olan eğitimlerin tamamını veriyoruz.

6. Araçta olması gereken evrakların tamamının hazırlanıp konuyla ilgili olan kişilere bilgilendirme yapıyoruz.

7. Taşıma sırasında meydana gelen kazalar ile ilgili olarak, tmgd’nin hazırlaması gereken kaza raporunu idareye bildiriyoruz.

8. Tesisimizde tehlikeli maddeler ile ilgili bir tehlikenin ortaya çıkması durumuna ilişkin prosedürler hazırlanarak uygulanmasını sağlıyoruz.

Nktmgd, nk tmgd, Tmgd, tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı, tehlikeli madde güvenlik danışmanı, tehlikeli madde güvenliği, tehlikeli madde taşıma güvenliği, tehlikeli madde ulaşım güvenliği, tmgd danışmanlık, tmgd, yangın söndürme, adr, tehlikeli madde danışmanlığı, tehlikeli madde danışmanı, güvenli taşıma, Nilgün koçoğlu, petrol tmgd, gıda tmgd, tekstil tmgd, maden tmgd, enerji tmgd, kimya tmgd, otomotiv tmgd, ilaç tmgd, kozmetik tmgd, sağlık tmgd, gaz tmgd, adr uygunluk belgesi, adr belgesi, tehlikeli madde faaliyet belgesi, adr farkındalık eğitimleri, adr eğitimleri, adr eğitim, tehlikeli madde denetim, tehlikeli madde etiketleme, tehlikeli madde turuncu plaka temini, turuncu plaka, yangın eğitimi, patlamadan koruma dökümanı, patlamadan koruma, taşıma evrakları, kaza bildirimleri, yıllık bidirimler, tehlikeli madde rehberlik, tehlikeli madde uluslar arası mevzuat, tmfb, tehlikeli madde güvenliği mevuzat, tehlikeli madde güvenliği yönetmelik Nktmgd ankara, nk tmgd ankara, Tmgd ankara, tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı ankara, tehlikeli madde güvenlik danışmanı ankara, tehlikeli madde güvenliği ankara, tehlikeli madde taşıma güvenliği ankara, tehlikeli madde ulaşım güvenliği ankara, tmgd danışmanlık ankara, tmgd ankara, yangın söndürme ankara, adr ankara, tehlikeli madde danışmanlığı ankara, tehlikeli madde danışmanı ankara, güvenli taşıma ankara, Nilgün koçoğlu ankara, petrol tmgd ankara, gıda tmgd ankara, tekstil tmgd ankara, maden tmgd ankara, enerji tmgd ankara, kimya tmgd ankara, otomotiv tmgd ankara, ilaç tmgd ankara, kozmetik tmgd ankara, sağlık tmgd ankara, gaz tmgd ankara, adr uygunluk belgesi ankara, adr belgesi ankara, tehlikeli madde faaliyet belgesi ankara, adr farkındalık eğitimleri ankara, adr eğitimleri ankara, adr eğitim ankara, tehlikeli madde denetim ankara, tehlikeli madde etiketleme ankara, tehlikeli madde turuncu plaka temini ankara, turuncu plaka ankara, yangın eğitimi ankara, patlamadan koruma dökümanı ankara, patlamadan koruma ankara, taşıma evrakları ankara, kaza bildirimleri ankara, yıllık bidirimler ankara, tehlikeli madde rehberlik ankara, tehlikeli madde uluslar arası mevzuat ankara, tmfb ankara, tehlikeli madde güvenliği mevuzat ankara, tehlikeli madde güvenliği yönetmelik Ankara Nktmgd etimesgut, nk tmgd etimesgut, Tmgd etimesgut, tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı etimesgut, tehlikeli madde güvenlik danışmanı etimesgut, tehlikeli madde güvenliği etimesgut, tehlikeli madde taşıma güvenliği etimesgut, tehlikeli madde ulaşım güvenliği etimesgut, tmgd danışmanlık etimesgut, tmgd etimesgut, yangın söndürme etimesgut, adr etimesgut, tehlikeli madde danışmanlığı etimesgut, tehlikeli madde danışmanı etimesgut, güvenli taşıma etimesgut, Nilgün koçoğlu etimesgut, petrol tmgd etimesgut, gıda tmgd etimesgut, tekstil tmgd etimesgut, maden tmgd etimesgut, enerji tmgd etimesgut, kimya tmgd etimesgut, otomotiv tmgd etimesgut, ilaç tmgd etimesgut, kozmetik tmgd etimesgut, sağlık tmgd etimesgut, gaz tmgd etimesgut, adr uygunluk belgesi etimesgut, adr belgesi etimesgut, tehlikeli madde faaliyet belgesi etimesgut, adr farkındalık eğitimleri etimesgut, adr eğitimleri etimesgut, adr eğitim etimesgut, tehlikeli madde denetim etimesgut, tehlikeli madde etiketleme etimesgut, tehlikeli madde turuncu plaka temini etimesgut, turuncu plaka etimesgut, yangın eğitimi etimesgut, patlamadan koruma dökümanı etimesgut, patlamadan koruma etimesgut, taşıma evrakları etimesgut, kaza bildirimleri etimesgut, yıllık bidirimler etimesgut, tehlikeli madde rehberlik etimesgut, tehlikeli madde uluslar arası mevzuat etimesgut, tmfb etimesgut, tehlikeli madde güvenliği mevuzat etimesgut, tehlikeli madde güvenliği yönetmelik